Tento reklamační řád informuje kupujícího o postupu v případě reklamace zakoupeného zboží prostřednictvím zásilkového prodeje.

I. OBECNÉ PODMÍNKY

Povinnost kupujícího

Kupujícímu se doporučuje, aby dodané zboží prohlédl a v případě zjištěných závadách bezodkladně informoval prodejce prostřednictvím emailu obchod@hunde.cz, nebo telefonicky na tel. č. +420 773 590 370. Na uvedených kontaktech vám v pracovní dny v době od 08 – 18 hodin poradíme s dalším postupem.

Reklamační řízení, pokud není domluveno jinak, může být zahájeno v okamžiku, kdy zákazník předloží kompletní reklamovanou věc a prokáže její zakoupení prostřednictvím eshopu hunde.cz (nejlépe obdrženým nákupním dokladem). Reklamovaná věc nesmí být znečištěna a v rozporu s obecnými hygienickými zásadami. Prodávající je oprávněn nepříjmout zboží k reklamaci pokud kupující nesplní výše uvedené požadavky.

Reklamované zboží doporučujeme zasílat s dokumentem, ve kterém kupující stručně uvede (zdokumentuje) popis závad a jejich projevů. Tento dokument může být společně s nákupním dokladem odeslán i emailem na adresu obchod@hunde.cz, avšak způsobem, aby bylo zjevně možné přiřadit ho k fyzicky doručenému zboží, které je určeno k reklamaci.

Povinnost prodávajícího

Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bezodkladně, nejpozději ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění. V případě pokud se strany nedomluví jinak.

 

II. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY PŘI POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU

Kupující, který jako spotřebitel uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu na zboží použitím některého z prostředků komunikace na dálku (např. zásilkový prodej), je oprávněn v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. od této smlouvy odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží. Kupujícímu zaniká nárok na odstoupení od smlouvy v případech uvedených v obchodních podmínkách dle § 1837 z.č. 89/2012 Sb. Informace k odstoupení od smlouvy a vzorový formulář naleznete v našich obchodních podmínkách.

 

III. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

Prodávající odpovídá kupujícímu dle zákona č. 89/2012 Sb. za to, že zboží je při převzetí kupujícím v souladu s kupní smlouvou a především za to, že je nevykazuje známky vady.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím nebude v souladu s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo, aby prodávající bezplatně a bezodkladně zboží uvedl do odpovídajícího stavu, dle kupní smlouvy, a to podle domluvy s kupujícím buď výměnou zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo odstoupit od smlouvy. Toto neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou způsobil sám svým dočiněním.

Rozpor s kupní smlouvou může kupující uplatnit elektronicky prostřednictvím emailu obchod@hunde.cz, nebo na adrese Adéla Frantová, Syrovice 532, 66467 Syrovice. Postup viz. odstavec IV. ad 3.

 

IV. UPLATNĚNÍ REKLAMACE (V ZÁRUČNÍ DOBĚ)

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád je vyhotoven v souladu s Občanským zákoníkem a vztahuje se ke zboží, u kterého je reklamace uplatněna v záruční době 24 měsíců.
K objednanému zboží je kupujícímu elektronicky (na email uvedený v objednávce) zaslán doklad o koupi, který slouží zároveň jako záruční list. Kupující převzetím zboží vyjadřuje souhlas se záručními podmínkami. Převzetím se rozumí okamžik, kdy kupující zboží přebere od dopravce.

Záruční podmínky

1) Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet dnem faktického převzetí zboží kupujícím.

2) Kupující uplatňuje záruku zasláním zboží na adresu uvedenou. viz. bod 3.

3) Kupující doručí zboží prostřednictvím některé z přepravních společností (zabalené, aby bylo zabráněno vzniku škody na zboží) na adresu: Adéla Frantová, Syrovice 532, 66467 Syrovice, v případě, že není domluveno jinak.

4) Po obdržení reklamovaného zboží vyrozumí prodávající kupujícího s potvrzením o uplatnění reklamace prostřednictvím emailové zprávy na adresu uvedou v objednávce, popř. SMS zprávou na tel. číslo uvednou v objednávce nebo v dokumentu přiloženém k reklamaci.

5) V okamžiku, kdy reklamace bude vyřízena, zašle prodávající zboží kupujícímu zpět některou z přepravních společností. Pokud bude reklamace vyhodnocena jako oprávněná, hradí náklady na dopravu prodávající. V případě, že vyřízenou reklamaci nebude možné kupujícímu doručit, bude prodávající kupujího kontaktovat ještě minimálně jednou v době následujících 14 dnů po vrácení zásilky prodávajícímu ze strany přepravní společnosti. V případě neúspěchu je prodejce oprávněn výrobek prodat či zlikvidovat.

6) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

  • nevhodnou údržbou, která je v rozporu s doporučením výrobce
  • užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání
  • mechanickým poškozením zboží
  • poškození přírodními živly

V případě nejasností s údržbou zboží nás prosím kontaktujte na tel. č. +420 773 590 370, nebo na emailu obchod@hunde.cz, a to v pracovní dny v době od 08 – 18 hodin

V. REKLAMACE POŠKOZENÉ ZÁSILKY

Při přebírání zásilky od přepravce prosím zkontrolujte vizuálně stav balení. Odpovědnost za poškození zásilky při přepravě nese přepravce. V případě, že zjistíte poškození zásilky nebo zjevné poškození zboží, trvejte u přepravce na sepsání protokolu. Společně se tímto krokem všichni vyhneme zbytečným neshodám.

O poškození zásilky přepravcem nás prosím informujte v pracovní dny v době od 08 – 18 hodin na tel. č. +420 773 590 370, nebo na emailu obchod@hunde.cz

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád nabývá účinnosti od 15.3. 2021